Metodologia de organizare și desfășurare a EN II IV VI

Ordin-Anexa-1_Metodologie_EN_II_IV_VI.pdf

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, denumite în continuare EN, în conformitate cu prevederile Art. 74, alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) EN cuprind: Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, denumită în continuare EN II, Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, denumită în continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, denumită în continuare EN VI.

Art. 2 EN se desfăşoară în conformitate cu calendarul aprobat.

II. COORDONAREA EN

Art. 3 (1) Coordonarea la nivel naţional a proiectării, organizării şi desfăşurării EN, precum şi valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare MENCŞ, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE.

(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcţiilor de specialitate din MENCŞ.

Art. 4 Pentru organizarea şi desfăşurarea EN, CNEE îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează Manualul de proceduri, care cuprinde procedurile pentru asigurarea calităţii evaluărilor, document care orientează administratorul de test asupra modului de administrare a EN şi care conţine un set de documente standardizate; b) organizează procesul de selecţie a membrilor grupurilor de lucru, cadre didactice care au responsabilitatea elaborării şi a validării itemilor, a probelor şi a baremelor de evaluare pentru EN, în strictă conformitate cu procedurile asumate; c) organizează stagii de formare specifice pentru membrii grupurilor de lucru; d) organizează stagii de formare pentru preşedinţii comisiilor judeţene de organizare şi desfăşurare a EN; e) elaborează instrumentele de evaluare necesare desfăşurării EN: testele, caietele cadrului didactic, fişele de evaluare; f) asigură confidenţialitatea instrumentelor de evaluare din momentul efectiv al elaborării acestora până în momentul în care acestea devin publice; g) elaborează procedura de transmitere a instrumentelor de evaluare şi coordonează simulările organizate în vederea aplicării cu succes a acesteia; h) asigură transmiterea, către inspectoratele şcolare, a instrumentelor de evaluare, în vederea administrării EN şi urmăreşte modul în care se realizează distribuirea în şcoli, de către inspectoratele şcolare, a instrumentelor de evaluare;  i) propune, împreună cu direcţiile de specialitate din MENCŞ, delegaţi pentru monitorizarea activităţilor prevăzute în cadrul EN; j) propune modelul documentelor de raportare: (i) raportul clasei: document tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în fişele de evaluare, întocmit de către administratorul de test; (ii) raportul unităţii de învăţământ: document tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, întocmit de către Comisia de organizare şi de administrare a EN din unitatea de învăţământ care şcolarizează elevi în clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, care este transmis inspectoratului şcolar; (iii) raportul inspectoratului şcolar: document tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele şcolilor, întocmit de către preşedintele Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN; k) elaborează raportul final, pe baza rapoartelor primite de la inspectoratele şcolare, şi prezintă factorilor de decizie din cadrul MENCŞ concluziile şi recomandările rezultate; l) propune MENCŞ strategia de comunicare şi de valorificare a rezultatelor evaluărilor pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori şcolari, directori ai unităţilor de învăţământ, cadre didactice, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevului, comunităţi locale.

Art. 5 (1) Coordonarea la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a organizării EN, precum şi valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratul şcolar.

(2) La nivelul inspectoratului şcolar, prin decizie a inspectorului şcolar general, se desemnează Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN. (3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN se compune din: a) preşedinte – inspectorul şcolar general/inspectorul şcolar general adjunct/inspector şcolar; b) 1-3 secretari – informaticieni/inspectori şcolari/directori de unităţi şcolare; c) 3-7 membri – inspectori şcolari pentru învăţământul primar şi de la ariile curriculare ,,Limbă şi comunicare” şi ,,Matematică şi Ştiinţe ale naturii”, metodişti. (4) În situaţii bine justificate, numărul de secretari şi de membri ai Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti poate fi suplimentat, prin decizie a inspectorului şcolar general. (5) În judeţele în care funcţionează unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre membrii Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN este inspectorul şcolar pentru minorităţi.