Baza legală pentru acordarea burselor în învățământul preuniversitar

ORDIN
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

În temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Referatul de aprobare nr. 698/DGIP din 12.10.2021 al prezentului ordin,
    în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu semestru II al anului şcolar 2021 - 2022.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală economică, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei,
Sorin - Mihai Cîmpeanu

Bucureşti, 22 decembrie 2021.
Nr. 5.870.


ANEXĂ

CRITERII GENERALE
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, denumite în continuare burse.

Art. 2. - Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi la diferite discipline/domenii de studiu, cât şi o formă de sprijin al elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la educaţie a acestora şi a prevenirii abandonului şcolar.

Art. 3. - Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII - a a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

Art. 4. - Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie.

CAPITOLUL II
Criterii generale de acordare a burselor

Art. 5. - (1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, denumit în continuare ME;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competiţiile internaţionale;
c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei;
d) au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale ale României.

(2) Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) este aprobată şi publicată de ME.
(3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1). Prin excepţie de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal şi profesional, bursa de performanţă se poate acorda în semestrul al II - lea al anului şcolar şi pe baza rezultatelor obţinute în semestrul I.
(4) Pot primi bursa doar elevii promovaţi.

Art. 6. - Bursele de performanţă se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c) şi d), atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea dirigintelui, nefiind condiţionată de depunerea unei cereri în acest sens.

Art. 7. - Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Art. 8. - (1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învăţătură şi se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V - a şi a clasei a IX - a;
b) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V - a;
c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50, pentru elevii din clasa a IX - a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II - lea;
d) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de ME;
e) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - ştiinţific, de nivel naţional, organizate de ME.

(2) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) şi c) se acordă începând cu semestrul al II - lea, pentru elevii din clasa a V - a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) şi c) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.
(4) Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi a competiţiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit menţionate la alin. (1) lit. d) sau e), este aprobată şi publicată de Me.
(5) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) şi e) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1) lit. d) şi e).

Art. 9. - Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c), d) şi e), atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea dirigintelui, nefiind condiţionată de depunerea unei cereri în acest sens.

Art. 10. - (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V - a şi a clasei a IX - a;
b) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V - a;
c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 7,50, pentru elevii din clasa a IX - a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II - lea.

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.
(3) Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
(4) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia complementară pentru copii.

Art. 11. - Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II - lea, pentru elevii din clasa a V - a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

Art. 12. - Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Art. 13. - (1) Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului şcolar, fiind revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
(2) Elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Art. 14. - (1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă, inclusiv cei şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, din învăţământul preuniversitar de stat:

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia complementară pentru copii;
b) elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială;
c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale;
II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;
III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;
V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;
VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;
VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;
VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării;
X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele);
XII. boli genetice;
XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I - XIII este luată în considerare;

d) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu.

(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.

Art. 15. - Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

Art. 16. - (1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.
(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 14 şi 15.
(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 17. - (1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă/ajutor social, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.

Art. 18. - Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii:

a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/ semestru;
b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Art. 19. - Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, etnia, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse sau oricare alte criterii discriminatorii.