Baza legală pentru acordarea burselor în învățământul preuniversitar

Extras din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilordin învățământul preuniversitar de stat

 CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

[{*}] Art. 1. - Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. (articol modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M.E.N. nr. 5085/2019, în vigoare de la 20 septembrie 2019)

Art. 2. - Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.

Art. 3. - (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

[{*}] Art. 4. - (1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (articol modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul M.E.N. nr. 5085/2019, în vigoare de la 20 septembrie 2019)

CAPITOLUL II
Criterii generale de acordare a burselor

Art. 5. - Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

Art. 6. - (1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

 
[{*}] a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare MEC; (sintagme înlocuite prin art. 16 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 68/2019, în vigoare de la 6 noiembrie 2019)
 
[{*}] b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competiţiile internaţionale; (sintagmă înlocuită prin art. 16 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 68/2019, în vigoare de la 6 noiembrie 2019)
 
[{*}] c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MEC. (sintagmă înlocuită prin art. 16 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 68/2019, în vigoare de la 6 noiembrie 2019)
|

[{*}] (2) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MEC, anual, până la data de 1 octombrie. (sintagmă înlocuită prin art. 16 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 68/2019, în vigoare de la 6 noiembrie 2019)
(3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1).

[{*}] (4) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi care au obţinut nota 10 (zece) sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare. (alineat modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M.E.N. nr. 3480/2018, în vigoare de la 25 aprilie 2018)

Art. 7. - Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Art. 8. - (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

[{*}] a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional; (literă modificată prin art. I pct. 1 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3470/2012, în vigoare de la 16 martie 2012)

 

[{*}] b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MEC; (sintagmă înlocuită prin art. 16 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 68/2019, în vigoare de la 6 noiembrie 2019)

 

[{*}] c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MEC. (sintagmă înlocuită prin art. 16 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 68/2019, în vigoare de la 6 noiembrie 2019)

 

[{*}] (2) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II - lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. (alineat modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3470/2012, în vigoare de la 16 martie 2012)
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.

 

[{*}] (4) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi a competiţiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MEC, anual, până la data de 1 octombrie. (sintagmă înlocuită prin art. 16 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 68/2019, în vigoare de la 6 noiembrie 2019)
(5) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1J lit. b) sau lit. c).
(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.

Art. 9. - (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.

[{*}] Art. 10. - Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II - lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. (articol modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3470/2012, în vigoare de la 16 martie 2012)

Art. 11. - Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Art. 12. - (1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

[{*}] (2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare. (alineat modificat prin art. I pct. 4 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3470/2012, în vigoare de la 16 martie 2012)

Art. 13. - Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:

[{*}] a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. (literă modificată prin art. I pct. 3 din Ordinul M.E.N. nr. 5085/2019, în vigoare de la 20 septembrie 2019)
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Art. 14. - Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Art. 15. - (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

Art. 16. - (1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.
(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 13.
(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

Documentul integral OMECTS_5576_DIN_07.10.2011_ACTUALIZAT_20.09.2019.pdf

Citiți mai multe la O.ME.CT.S. nr. 5676/2011