Consiliul de administrație-baza legală

Extras din Ordinul Ministerului Educației nr. 5154/30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

CAPITOLUL III
Funcţionarea consiliului de administraţie

Art. 10. - (1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori.
(2) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. Dovada motivării absenţelor se anexează la documentele şedinţei consiliului de administraţie.
(3) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia, cu respectarea prevederilor anexei la prezenta metodologie. În exercitarea atribuţiilor, consiliul de administraţie emite hotărâri.
(4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(5) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a cel puţin 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor anexei la prezenta metodologie.
(6) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform alin. (5), la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, cu respectarea anexei la prezenta metodologie, iar hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din cei prezenţi.
(7) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se adoptă cu majoritatea din numărul total al membrilor consiliului de administraţie.
(8) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret. În cazul şedinţelor desfăşurate on - line modalitatea de exercitare a votului secret va fi precizată în procedura prevăzută la alin. (17).
(9) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
(10) Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în şedinţa respectivă.
(11) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu statut de observatori. Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie.
(12) La şedinţele consiliului de administraţie este invitat obligatoriu şi reprezentantul elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă, dacă ordinea de zi prevede o problematică a acestui învăţământ. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română.
(13) La şedinţele consiliului de administraţie sunt invitaţi reprezentanţii structurilor asociative ale părinţilor din unitatea de învăţământ, dacă acestea nu au membri în componenţa organului de conducere al unităţii de învăţământ.
(14) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi.
(15) Menţiunea privind prezenţa la şedinţă şi îndeplinirea condiţiei de cvorum, discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor, modalitatea de vot şi rezultatul obţinut în urma votării, precum şi hotărârea luată se consemnează în procesul - verbal de şedinţă şi sunt asumate de participanţi prin semnătură.
(16) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de administraţie participanţi, observatorii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul - verbal încheiat cu această ocazie.
(17) Procedura de desfăşurare on - line a şedinţelor consiliului de administraţie se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar şi se aplică tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. Pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional procedura se stabileşte de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului de administraţie hotărăşte modalitatea de desfăşurare a şedinţelor consiliului de administraţie: fizic, on - line sau hibrid.

 

 Decizia de constituire a Consiliului de Administrație în anul școlar 2022-2023

 MINISTERUL EDUCAŢIEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA  SLOBOZIA-CONACHI

JUDEŢUL GALAŢI

TEL/ FAX   0236824840

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

D E C I Z I A  NR. 78/30.09.2022

privind constituirea Consiliului de Administrație în anul școlar 2022-2023

              Având în vedere:

-Hotărârea  Consiliului Profesoral din  27.09.2022 şi consemnată în registrul de procese-verbale al acestuia;

-Dispoziția  Primarului nr. 198/18.09.2022 înregistrată în unitatea școlară cu nr. 2639/22.09.2022

-Hotărârea Consiliului Elevilor de numire a observatorului din partea elevilor consemnată în procesul verbal înregistrat cu nr.2747/27.09.2022;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 27/19.09.2022 pentru desemnarea reprezentanților acestuia în Consiliul de Administrație, înregistrată în unitatea școlară cu nr. 2676/26.09.2022 ;

-Adresa Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru desemnarea reprezentanților părinților în Consiliul de Administrație înregistrată cu nr. 2775/30.09.2022;

- O.M.E.C. nr. 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

               In temeiul:

-Legii 1/2011-Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.E. nr.5154/30.09.2021 pentru aprobarea  Metodologiei- cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

-Deciziei  nr. 2583/20.12.2021 emise de ISJ Galaţi de numire în funcție a directorului

Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Slobozia Conachi

Decide:

Art.1.În anul școlar 2022-2023, începând cu data prezentei decizii, se constituie Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 comuna Slobozia Conachi,  în următoarea componenţă:

Nr

Crt.

NUMELE SI PRENUMELE

CALITATEA

1

PROF.FLOREA LUCICA

Directorul unității de învățământ

2

PROF. MARIN SOLTĂNICA TĂNȚICA

Reprezentant al cadrelor didactice

3

PROF.IN INV.PRIMAR ȘERBU CORNELIA MARIANA

Reprezentant al cadrelor didactice

4

PROF. MELINTE LOUISA GEORGETA

Reprezentant al cadrelor didactice

5

SAMOILĂ CORNEL

Reprezentant al Consiliului Local

6

BOGHEAN CRISTIANA

Reprezentant al Consiliului Local

7

STANCIU ANIȘOARA

Reprezentant al primarului

8

MANEA PETRICA ELENA

Reprezentant al părinților

9

IONIȚĂ GEORGIANA

Reprezentant al părinților

 

Prof.in inv. primar COSTIAN MARIANA

Lider sindical-fără drept de vot- S.I.P.

 

Prof.CAPȚAN SEBASTIAN

Lider sindical-fără drept de vot- SINDICAT EDUCAȚIA

 

PINTILIE ANDREEA

Reprezentant al elevilor din clasa a-VII-a-fără drept de vot

 

Art. 2. Prezenta decizie se comunică persoanelor sus-menționate și se afișează la avizierul unității școlare.

Art.3. Compartimentul secretariat duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

D I R E C T O R,

PROF. FLOREA LUCICA

 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Luna

Nr. hotărârii Consiliului de Administrație

Data

Hotărâri adoptate/conținutul

Septembrie 2022

19

2.09.2022

1.       Aprobare transferuri elevi.

2.       Aprobarea încadrării cu personal didactic din învățământ preșcolar, primar și a profesorilor diriginți în anul școlar 2022 - 2023.

3.       Aprobarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative.

4.       Aprobarea coordonatorilor de structuri în anul școlar 2022 - 2023.

5.       Aprobarea componenței comisiei de orar în anul școlar 2022 - 2023.

6.       Aprobarea comisiei de evaluare a activității cadrelor didactice desfășurate în anul școlar 2021-2022.

7.       Aprobarea componenței colectivului de lucru pentru revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Slobozia Conachi, anul școlar 2022 – 2023.

8.       Aprobarea formațiunilor de studiu în anul școlar 2022 – 2023.

9.       Aprobarea schimbării de destinație a unui teren de 6 m.p. pentru activități comerciale.

10.     Declanșarea procedurii de constituire a noului C.A.

 

20

9.09.2022

1.       Aprobare componență comisii de lucru în anul școlar 2022-2023.

2.       Aprobare cereri privind acordarea plății cu ora.

3.       Aprobarea fișelor de post pe categorii de personal în anul școlar 2022-2023.

4.       Aprobare calificative finale cadre didactice pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2021-2022.

5.       Aprobarea orarului Școlii Gimnaziale Nr. 1 Slobozia Conachi în anul școlar 2022-2023.

6.       Alegerea nivelului clasei în care va fi înscrisă ca audient eleva D. D.

7.       Aprobarea Contractului educational 2022-2023

 

21

22.09.2022

1.       Aprobarea graficului pregătirii suplimentare a elevilor de clasa a VIII-a.

2.       Aprobarea planului de pază pentru anul școlar 2022-2023.

3.       Aprobarea schemelor orare valabile în anul școlar 2022-2023.

4.       Aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului școlar în anul școlar 2022-2023.

5.       Aprobarea graficului serviciului pe școală al cadrelor didactice în anul școlar 2022-2023.

6.       Aprobarea comisiei de elaborare a proiectului P.D.I.

7.       Aprobarea programului de lucru al unității.

8.       Aprobarea programului școlar  2022-2023.

 

22

29.09.2022

1.       Validarea componenței C.A. în anul școlar 2022-2023.

2.       Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al unității școlare 2022-2023 și a Regulamentului intern 2022-2023.

3.       Aprobarea organigramei unității școlare 2022-2023.

4.       Aprobarea cererilor de decont pe luna septembrie 2022.

     

Octombrie 2022

23

4.10.2022

1.       Aprobare transferuri elevi.

2.       Aprobarea beneficiarilor de burse școlare în anul școlar 2022 - 2023.

 

24

10.10.2022

1.       Aprobarea R. A. E. I. 2022 - 2023.

2.       Aprobarea Strategiei de internaționalizare.

3.       Aprobarea programării individuale a concediului de odihnă a personalului didactic

 

25

14.10.2022

1.       Aprobarea graficului și a tematicii întâlnirilor extraordinare C. A. 2022 - 2023.

2.       Aprobarea planului managerial al C. A. și a responsabilităților membrilor C. A.

 

26

28.10.2022

1.       Aprobarea Planului de încadrare cu personal didactic de predare în anul școlar 2022 - 2023.

2.       Aprobarea transferului elevei R.A.

Noiembrie 2022

27

8.11.2022

1.       Aprobarea programului special din 10.11.2022.

2.       Acordarea avizului consultativ pentru transferul elevei B. M.

3.       Aprobarea calendarului de activități educative în anul școlar curent.

4.       Validarea Raportului privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2021 – 2022.

5.       Aprobarea Planului managerial al directorului în  anul școlar 2022 – 2023.