Buletin informativ an 2022

Buletin informativ privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

- anul 2022-

 1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi, județul Galați
 • Legea educației naționale (Legea nr. 1/2011) cu modificările și completările ulterioare
 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E. nr.4183/4.07.2022 
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi
 • Codul de înregistrare fiscală nr. 14179756
 1. Structura organizatorică

Instituția este condusă de către Consiliul de administrație care are în componența sa un număr de 9 membri. Directorul școlii este președintele Consiliului de administrație și al Consiliului profesoral și exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale. De asemenea, în cadrul instituției funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație (C.E.A.C.), conform prevederilor legale în vigoare. În subordinea directorului, conform organigramei, își desfășoară activitatea:

 • compartimentul secretariat;
 • compartimentul financiar - contabil;
 • comisiile pe domenii de activitate
 • comisiile cu caracter permanent, temporar și ocazional

Atribuții:

 • Consiliul de administrație: Conform Art. 15. alin. (1) din O.M.E. nr. 5154/2021 Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
 • a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor;
  b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor;
  c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi procedurile de lucru;
  d) aprobă colectivul de lucru pentru elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, având componenţa prevăzută de legislaţie în vigoare;
  e) aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cu respectarea prevederilor legale;
  f) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ;
  g) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
  h) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa - cadru a postului de director adjunct şi o propune inspectoratului şcolar;
  i) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional - tip, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor sau reprezentanţilor legali, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor în registrul matricol unic;
  j) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal nedidactic;
  k) aprobă, la propunerea directorului, programul de lucru al unităţii;
  l) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi transmis spre aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori apar modificări;
  m) dispune punerea în aplicare a hotărârilor luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte, dacă este cazul;
  n) aprobă raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative;
  o) validează raportul anual de activitate întocmit de director pe baza rapoartelor comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ şi raportul anual de evaluare internă (RAEI);
  p) aprobă comisia de elaborare a proiectului Planului de dezvoltare instituţională/Planului de acţiune a şcolii, coordonată de director, precum şi comisiile de revizuire ale acestuia; aprobă Planul de dezvoltare instituţională/Planul de acţiune a şcolii şi modificările ulterioare ale acestuia, precum şi planul managerial al directorului şi al directorului adjunct;
  q) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare pentru buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile;
  r) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat şi ale numărului de posturi aprobate;
  s) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii;
  t) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi stabileşte utilizarea acestora în concordanţă cu Planul de dezvoltare instituţională/Planul de acţiune a şcolii şi planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învăţământ din activităţi specifice (închirieri de spaţii, activităţi de microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziţia acesteia;
  u) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeaşi destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ;
  v) avizează planurile de investiţii;
  w) stabileşte taxele de şcolarizare pentru învăţământul particular preuniversitar şi pentru cel postliceal de stat, nefinanţat de la buget, conform normelor legale în vigoare;
  x) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
  y) în unităţile de învăţământ particular avizează drepturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului din unitate, în conformitate cu prevederile legii şi ale contractului individual de muncă;
  z) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice în ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare;
  aa) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei personalului didactic din unitatea de învăţământ, în baza solicitărilor depuse de acesta;
  bb) aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ;
  cc) propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de documentare şi informare, a bibliotecii şcolare în unitatea de învăţământ;
  dd) aprobă, la propunerea directorului, constituirea formaţiunilor de studiu din unitatea de învăţământ;
  ee) aprobă înscrierea, respectiv aprobă/avizează transferul elevilor, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  ff) aprobă extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul "Şcoala după şcoală", în funcţie de resursele existente şi posibilităţile unităţii de învăţământ;
  gg) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale;
  hh) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic avizează programele şcolare pentru curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi încheierea contractelor - cadru privind derularea instruirii practice cu operatorii economici;
  ii) aprobă orarul desfăşurării cursurilor din unitatea de învăţământ;
  jj) aprobă, în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, la cererea directorului, pentru o perioadă determinată, suspendarea cursurilor la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, cu informarea inspectorului şcolar general;
  kk) aprobă în situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o perioadă determinată, la propunerea motivată a directorului, durata orelor de curs şi a pauzelor, cu informarea inspectoratului şcolar;
  ll) stabileşte şi aprobă măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative, inclusiv modalităţi care vizează activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi internetului, pentru toţi elevii unităţii de învăţământ;
  mm) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
  nn) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor din unitatea de învăţământ;
  oo) aprobă programul de pregătire şi evaluare pentru formaţiunile de studiu cu frecvenţă redusă;
  pp) stabileşte procedura de acces al părinţilor sau reprezentanţilor legali în unitatea de învăţământ;
  qq) sesizează, în scris, primăria din localitatea de domiciliu a elevului, cu privire la cazurile în care părintele sau reprezentantul legal nu asigură şcolarizarea elevului minor în perioada învăţământului obligatoriu şi nu ia măsuri pentru şcolarizarea elevului până la finalizarea studiilor;
  rr) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de învăţământ, calendarul de desfăşurare, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral;
  ss) aprobă regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural - artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;
  tt) aprobă instrumentele interne de lucru, elaborate de director, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ;
  uu) aprobă graficul de desfăşurare a instruirii practice;
  vv) aprobă componenţa comisiilor de corigenţă, de diferenţă şi de încheiere a situaţiei şcolare, precum şi datele şi modalităţile de desfăşurare a examenelor de corigenţă, de diferenţă şi de încheiere a situaţiei şcolare, respectiv a examinărilor/testărilor organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a V - a, în clasa pregătitoare pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, precum şi modalităţile de susţinere a examenelor de diferenţe;
  ww) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul preşcolar şi primar/diriginţilor la grupe/clase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  xx) aprobă criteriile specifice de selecţie a coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare şi aprobă numirea acestuia după consultarea de către director a consiliului profesoral;
  yy) aprobă organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de predare, didactice auxiliare şi nedidactice şi validează rezultatele concursurilor, conform legislaţiei în vigoare;
  zz) aprobă comisia de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi realizează anual evaluarea activităţii personalului, conform prevederilor legale;
  aaa) hotărăşte, în situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală pentru întreg personalul angajat, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educaţional, solicitarea unui nou examen medical complet, care se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare; hotărârea consiliului de administraţie nu este publică până la obţinerea rezultatului examenului medical;
  bbb) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute de Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în vigoare, aprobată prin ordin de ministru;
  ccc) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului din unitate;
  ddd) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ de stat, numit în funcţie ca urmare a promovării concursului, cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu respectarea prevederilor anexei la prezenta metodologie, sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului şcolar;
  eee) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi confesional, numit în funcţie ca urmare a promovării concursului, cu votul a 2/3 din membri, şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei de eliberare din funcţie; propune un cadru didactic din unitatea de învăţământ respectivă sau un cadru didactic pensionat, în vederea numirii în funcţia vacantă/temporar vacantă de director/director adjunct, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, în conformitate cu prevederile art. 2541 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  fff) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul individual de muncă, şi revizuirile acesteia, după caz;
  ggg) stabileşte şi aprobă perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de învăţământ şi al examenelor naţionale;
  hhh) aprobă, la cererea salariaţilor, reprogramarea concediilor de odihnă, precum şi efectuarea concediilor fără plată şi a celorlalte categorii de concedii, conform reglementărilor legale în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern;
  iii) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ;
  jjj) sancţionează abaterile etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
  kkk) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ;
  lll) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a angajaţilor unităţii de învăţământ, la propunerea consiliului profesoral;
  mmm) administrează baza materială a unităţii de învăţământ.

  (2) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte şi orice alte atribuţii stabilite prin acte normative, acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de muncă aplicabile, inclusiv atribuţii specifice, pe o perioadă determinată, în situaţii speciale cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale.

 • Consiliul profesoral:
 • analizează și dezbate Raportul de evaluare internă privind calitatea educației și Raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară;
 • dezbate, avizează și propune Consiliului de administrație, spre aprobare, Planul managerial al școlii;
 • dezbate și aprobă rapoartele de activitate, planul anual de activitate precum și eventualele completări sau modificări ale acestora;
 • alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administrație și actualizează, dacă este cazul, componența acestuia;
 • aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ;
 • validează Raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;
 • decide asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri;
 • decide asupra acordării recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;
 • validează notele la purtare mai mici de 7 (șapte),
 • validează oferta de discipline opționale pentru anul școlar în curs;
 • avizează proiectul planului de școlarizare;
 • dezbate și avizează Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, în ședință la care participă cel puțin 2/3 din personalul salariat al unității de învățământ;
 • dezbate, la solicitarea Ministerului Educației , a Inspectoratului Școlar Județen Galați sau din proprie inițiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă și transmite ISJ propuneri de modificare sau de completare a acestora;
 • dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de învățământ.
 • Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC):
 • elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea unității școlare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare;
 • elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară; raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la dispoziția evaluatorului extern;
 • elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;
 • cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate, potrivit legii.
 • Compartimentul secretariat:
 • asigură permanența pe întreaga perioadă de desfășurare a orelor de curs;
 • completează actele de studii, foile matricole, registrele matricole și se ocupă de arhivarea tuturor documentelor școlare;
 • procură, deține și folosește sigiliile în conformitate cu reglementările în vigoare; - eliberează și ține evidența actelor de studii în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;
 • ține evidența, selecționează, păstrează și depune documentele școlare la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin ”Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale, cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16 din 2 aprilie 1996;
 • întocmește Statele de personal și Statele de plată lunare pentru toti angajații unității de învățământ prin programul EDUSAL;
 • păstrează și ține evidența contractelor individuale de muncă a tuturor salariaților prin programul REVISAL.
 • Compartimentul financiar-contabil:
 • îndeplinește orice sarcini financiar-contabile încredințate de director sau stipulate expres în acte normative.

Programul de funcționare al instituției:

-7.00-16.00/ cursuri: 08,00 - 15,00

Programul de audiențe al directorului:

 • miercuri- 10,00-12,00
 • joi-12,00-13,00

Programul de relații cu publicul al secretariatului:

 • Elevi / Persoane din afara unității: luni-vineri 12.00-14.00
 • Numele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice
 • director - prof. Florea Lucica
 • secretar -Doană Georgeta
 1. Coordonatele de contact ale instituției:

- denumire: Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi

- adresa: str. Valea satului nr. 2

- telefon: 0236824840

- fax: 0236824840

- e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • pagina web- scoalasloboziaconachi.ro
 1. Surse financiare
 • Bugetul local (Prin Consiliul local al comunei Slobozia Conachi)
 • Bugetul de stat (prin Inspectoratul Școlar Județean Galați)

-Bugetul instituției pe surse de finanțare este aprobat anual de Primăria comunei Slobozia Conachi și Inspectoratul Școlar Județean Galați. Bilanțul contabil se întocmește trimestrial și anual pe surse de finanțare.

 1. Programe și strategii proprii:
 • Elaborarea Proiectului de dezvoltare instituțională pe termen mediu (4 ani)
 • Planul managerial
 • Promovarea ofertei educaționale
 • Asigurarea calității serviciilor educaționale
 • Încheierea de parteneriate instituționale:
 • Realizarea de proiecte educaționale:
 • Asigurarea resurselor financiare/ materiale
 • Asigurarea resursei umane (cadre didactice, personal auxiliar și nedidactic)
 • Lista cuprinzând documentele de interes public:
 • Proiectul de dezvoltare instituțională (P.D.I.)
 • Planul managerial
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi
 • Organigrama instituției
 • Oferta educațională
 • Structura anului școlar
 • Documente referitoare la: mișcarea personalului didactic, admiterea elevilor în liceu și învățământul profesional, susținerea examenelor de Evaluare Națională
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:
 • Proiectul de dezvoltare instituțională (P.D.I.)
 • Planul managerial
 • Regulamentul de organizare și funcționare internă al Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi
 • Documente ale Comisiei de evaluare și asigurare a calității (C.E.A.C.)
 • Metodologii M.E.N. și ordine de ministru

- Documente I.S.J. Galați

- Hotărâri, ordonanțe ale guvernului

 1. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:

Persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public, poate depune contestație/memoriu, în scris, către conducerea institutiei, care va fi întregistrată la secretariatul școlii sau la forurile superioare ( Inspectoratul Școlar Județean Galați, Ministerul Educației Naționale).

Toate informațiile menționate mai sus sunt disponibile atât la sediul instituției cât și pe pagina proprie de internet: www.scoalasloboziaconachi.ro

DIRECTOR,

PROF. FLOREA LUCICA