Lista documente de interes public

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISE DE ȘCOALA GIMNAZIALĂ pdflista.documente.interes.public.pdf

NR. 1 COMUNA SLOBOZIA CONACHI

  1. Organizare și funcționare

 Organigrama

 Regulamentul de organizare și funcționare internă

 Planul managerial

 Raportul anual /semestrial al unității școlare

 Calendarul activităților educative

 Lista programelor și proiectelor cu finanțare europeană derulate în școală

 Ordine, instrucțiuni, regulamente și alte documente cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educației Naționale

  1. Rețea școlară

 Tipul unității, adresa, datele de contact, numele și prenumele directorului, nivele de învățământ

 Statistici ce pot rezulta din aceste date

  1. Plan de școlarizare

 Statistici privind clasele și elevii pe nivele

  1. Resurse umane

 Structura personalului angajat (didactic, didactic auxiliar, nedidactic)

  1. Resurse materiale

 Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

 Date statistice referitoare la clădiri, săli de clase și anexe, dotări, avize etc.

 Situații școlare (promovabilitate, frecvență, promovabilitate)

  1. Investiții

 Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiții

 Documente de atribuire a achizițiilor publice

  1. Alte documente

 Regulamente și grafice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare;

 Situații statistice în urma examenelor și concursurilor naționale

 Lista parteneriatelor școală-comunitate și alte instituții, pentru anul în curs

 Date statistice privind rezultatele la olimpiadele și concursurile școlare

DIRECTOR,

PROF. FLOREA LUCICA