• scoala-slobozia-conachi13.jpg
  • scoala-slobozia-conachi1.jpg
  • scoala-slobozia-conachi14.jpg
  • scoala-slobozia-conachi10.jpeg
  • scoala-slobozia-conachi3.jpeg
  • scoala-slobozia-conachi17.jpg
  • scoala-slobozia-conachi15.jpg
  • scoala-slobozia-conachi6.jpeg
  • scoala-slobozia-conachi4.jpeg

Link site Casa Corpului Didactic Galați – www.ccdgalati.ro

Link canal de YouTube CCD Galați – https://www.youtube.com/channel/UC4z-KSeAYjiJzLRMl1sigjw

Link canal YouTube Lecții Virtuale CCD Galați - https://www.youtube.com/channel/UCd9GNu1kT4xbuTcKRqDdXRg

Link  pagina de facebook https://www.facebook.com/casacorpuluididactic.galati

Link site Lecții Virtuale Lectii Virtuale | Lectii video, teste si teorie pentru Matematica Fizica Chimie -  cadrele didactice pot utiliza și distribui direct în Google classroom, prin accesarea butonului „Partajați în Google classroom”, lecțiile realizate de cadrele didactice din județul Galați în proiectul Teleșcoală, proiect al Inspectoratului Școlar Județean Galați în colaborare cu Casa Corpului Didactic Galați.

Extras din Ordinul Ministerului Educației nr. 5154/30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

CAPITOLUL III
Funcţionarea consiliului de administraţie

Art. 10. - (1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori.
(2) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. Dovada motivării absenţelor se anexează la documentele şedinţei consiliului de administraţie.
(3) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia, cu respectarea prevederilor anexei la prezenta metodologie. În exercitarea atribuţiilor, consiliul de administraţie emite hotărâri.
(4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(5) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a cel puţin 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor anexei la prezenta metodologie.
(6) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform alin. (5), la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, cu respectarea anexei la prezenta metodologie, iar hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din cei prezenţi.
(7) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se adoptă cu majoritatea din numărul total al membrilor consiliului de administraţie.
(8) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret. În cazul şedinţelor desfăşurate on - line modalitatea de exercitare a votului secret va fi precizată în procedura prevăzută la alin. (17).
(9) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
(10) Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în şedinţa respectivă.
(11) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu statut de observatori. Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie.
(12) La şedinţele consiliului de administraţie este invitat obligatoriu şi reprezentantul elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă, dacă ordinea de zi prevede o problematică a acestui învăţământ. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română.
(13) La şedinţele consiliului de administraţie sunt invitaţi reprezentanţii structurilor asociative ale părinţilor din unitatea de învăţământ, dacă acestea nu au membri în componenţa organului de conducere al unităţii de învăţământ.
(14) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi.
(15) Menţiunea privind prezenţa la şedinţă şi îndeplinirea condiţiei de cvorum, discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor, modalitatea de vot şi rezultatul obţinut în urma votării, precum şi hotărârea luată se consemnează în procesul - verbal de şedinţă şi sunt asumate de participanţi prin semnătură.
(16) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de administraţie participanţi, observatorii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul - verbal încheiat cu această ocazie.
(17) Procedura de desfăşurare on - line a şedinţelor consiliului de administraţie se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar şi se aplică tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. Pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional procedura se stabileşte de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului de administraţie hotărăşte modalitatea de desfăşurare a şedinţelor consiliului de administraţie: fizic, on - line sau hibrid.

 

 Decizia de constituire a Consiliului de Administrație în anul școlar 2021-2022

 MINISTERUL EDUCAŢIEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA  SLOBOZIA-CONACHI

JUDEŢUL GALAŢI

TEL/ FAX   0236824840

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

D E C I Z I A  NR. 88/30.09.2021

privind constituirea Consiliului de Administrație în anul școlar 2021-2022

              Având în vedere:

-Hotărârea  Consiliului Profesoral din  15.09.2021 şi consemnată în registrul de procese-verbale al acestuia;

-Dispoziția  Primarului nr. 155/22.09.2021 înregistrată în unitatea școlară cu nr. 2207/24.09.2021 ;

-Hotărârea Consiliului Elevilor de numire a observatorului din partea elevilor consemnată în procesul verbal înregistrat cu nr.2258/30.09.2021;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 28/23.09.2021 pentru desemnarea reprezentanților acestuia în Consiliul de Administrație, înregistrată în unitatea școlară cu nr. 2231/28.09.2021 ;

-Adresa Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru desemnarea reprezentanților părinților în Consiliul de Administrație înregistrată cu nr. 2259/30.09.2021;

- O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

               In temeiul:

-Legii 1/2011-Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.E. nr.5154/30.09.2021 pentru aprobarea  Metodologiei- cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

-Deciziei  nr. 1633/19.08.2021 emise de ISJ Galaţi de numire în funcție a directorului

Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Slobozia Conachi

Decide:

Art.1.În anul școlar 2021-2022, începând cu data prezentei decizii, se constituie Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 comuna Slobozia Conachi,  în următoarea componenţă:

Nr

Crt.

NUMELE SI PRENUMELE

CALITATEA

1

PROF.FLOREA LUCICA

Directorul unității de învățământ

2

PROF. MARIN SOLTĂNICA TĂNȚICA

Reprezentant al cadrelor didactice

3

PROF.IN INV.PRIMAR ȘERBU CORNELIA MARIANA

Reprezentant al cadrelor didactice

4

PROF. MELINTE LOUISA GEORGETA

Reprezentant al cadrelor didactice

5

SAMOILĂ CORNEL

Reprezentant al Consiliului Local

6

BOGHEAN CRISTIANA

Reprezentant al Consiliului Local

7

STANCIU ANIȘOARA

Reprezentant al primarului

8

MANEA PETRICA ELENA

Reprezentant al părinților

9

IONIȚĂ GEORGIANA

Reprezentant al părinților

 

Prof.in inv. primar COSTIAN MARIANA

Lider sindical-fără drept de vot- S.I.P.

 

Prof.CAPȚAN SEBASTIAN

Lider sindical-fără drept de vot- SINDICAT EDUCAȚIA

 

COMAN ALEXIA

Reprezentant al elevilor din clasa a-VIII-a-fără drept de vot

 

Art. 2. Prezenta decizie se comunică persoanelor sus-menționate și se afișează la avizierul unității școlare.

Art.3. Compartimentul secretariat duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

D I R E C T O R,

PROF. FLOREA LUCICA

MISIUNEA

Şcoala Gimnazială nr.1 Slobozia Conachi este o școală atentă la nevoile de dezvoltare personală și profesională a elevilor săi și creează prin efort colectiv un mediu de învățare sigur, motivant și performant pentru toți elevii. Școala noastră promovează o ofertă educațională incluzivă, centrată pe dezvoltarea profesională și punerea în valoare a potențialului elevilor săi, cărora le furnizează servicii educaționale conform standardelor de calitate în educație. Ancorată în realitățile prezentului, urmărind formarea competențelor care să asigure elevilor succes în plan personal și profesional, în societatea secolului XXI, Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi propune contexte de învățare variate pentru elevii săi, în acord cu interesele acestora și îi implică constant în procesul de predare-învățare-evaluare și în cel decizional.

VIZIUNEA

Elevul pe care școala noastră îl formează este angajat în propriul proces de învățare pentru dezvoltare personală și profesională și este orientat către inițiativă și acțiune. Elevul Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi este bine pregătit profesional și emoțional pentru a face față cu succes cerințelor pieței muncii și provocărilor sociale și deține un bagaj solid de cunoștințe, atitudini și abilități, norme și valori morale.

Scurt istoric

SCURT ISTORIC

Aşa cum rezultă din documentele aflate în arhiva comunei, primele date despre existenţa unei şcoli în Slobozia Conachi datează după anul 1850. La început, şcoala a funcţionat în casa unor săteni care închiriau primăriei una sau două camere. În anul 1895, în timpul domniei regelui Carol I, a fost construit primul local de şcoală, în centrul satului, numit “Şcoala din deal”. Acest local a fost construit la iniţiativa primarului comunei, Alexandru Şerban. Printre primii învăţători ai şcolii a fost eroul Constantin A. Şerban, căpitan în Regimentul 51 infanterie, mort pentru ţară în lupta de la Răzoare-judeţul Putna, în anul 1917.

Creşterea populaţiei a impus construirea în 1962 a unui nou local de şcoală (Localul 1) în apropierea şcolii din deal, prin contribuţia voluntară a cetăţenilor din comună şi cu sprijinul efectiv al elevilor şi al cadrelor didactice din şcoală. Noul local este compus din 8 săli de clasă , un laborator de fizică-chimie, un cabinet pentru director, un secretariat, o cameră pentru material didactic, o magazie pentru personalul de îngrijire. În 2007-2008 acest local a fost extins cu un hol modern, cu grup sanitar şi centrală termică. În prezent şcoala este o clădire modernă, spaţioasă, iar sălile de clasă înnoite.

În anul 1982-1984 a fost construit un nou local (Localul 2), destinat elevilor din clasele IX-X (treapta I de liceu). Acest local este compus din şase săli de clasă, un laborator de biologie, o sală pentru material didactic.

Procesul de modernizare a continuat prin fonduri alocate de la bugetul local şi de la bugetul de stat, cu înlocuirea tâmplăriei cu uşi şi ferestre termopan, amenajarea de cabinete de limba română, religie, istorie, matematică, geografie, limbi moderne, achiziţionarea de calculatoare şi conectarea şcolii la internet, amenajarea unui laborator de informatică, a unui centru de documentare ecologică şi a unui C.D.I., dotarea laboratoarelor şi cabinetelor cu echipamente şi aparatură de ultimă generaţie, schimbarea vechiului mobilier cu unul modern. În prezent şcoala beneficiază de alimentare cu apă din sursa proprie şi dotare cu centrală termică.

În anul 2004, printr-un program guvernamental, şcoala a beneficiat de construirea unei săli de sport moderne, care ulterior a fost dotată cu echipamente sportive noi.

Vremurile în permanentă schimbare, grele şi pentru şcoala românească, au fost bine traversate de şcoala noastră care se prezintă într-o formă şi o stare admirabilă. Anul 1995 a însemnat sfârşitul învăţământului în două schimburi şi a marcat începutul unei etape noi în istoria şcolii.

PRIMII DASCĂLI

Dacă satul Slobozia lui Costache Conachi s-a format in perioada 1799-1810, biserica tot în această perioadă, despre şcoală primele izvoare arhivare atestă data de 1854, când primul învăţător era Dimitrie Sâmbotin din comuna Piscu (atestată documentar cu o vechime de 400 de ani). Pe vremea aceea satul Slobozia Conachi era o cătună iar şcoala aparţinea de comuna Piscu, aşa cum arată procesul-verbal din anul şcolar 1875-1876 privind rezultatele la învăţătură, care poartă ştampila comunei Piscu. Şcoala nu avea local propriu şi a funcţionat în diferite case aşezate în zona centrală, până în anul 1895 când a fost construită „Şcoala din deal “, tip Spiru Haret. În timp ce se construia Revizoratul Şcolar al Judeţului Covurlui, dl Revizor Plăvănescu trimite Primăriei Ordinul Ministrului Culturii şi Instrucţiei Publice nr. 7777 prin care face cunoscută încuviinţarea M.S.Regele, ca şcoala din comuna Slobozia-Conachi să poarte numele de „Şcoala Primară Rurală Micstă Principele Carol I”. Acest local de şcoală a fost construit din initiativa unui Comitet de Administraţie din care făcea parte şi învăţătoarea Safta Petrini Popoiu, directoare pe vremea primarului Alexandru Şerban. Clădirea aşezată cu faţa spre răsărit, avea două săli de clasă mari, spaţioase, cu ferestre luminoase, un hol, o cancelarie şi foarte important avea şi locuinţa directorului. Şcoala funcţionează până în anul 1877 cu trei clase, apoi pe măsură ce populaţia creşte ca număr se ajunge la cinci clase. În anul şcolar 1875-1876 funcţionau două clase după cum urmează: clasa I cu 7 (şapte ) elevi; clasa a-II-a cu 9 (nouă ) elevi, iar ca învăţător întâlnim pe domnul Demetru Vasilache.

În anul şcolar 1892-1893 observăm că populaţia şcolară creşte şi se ajunge la cinci clase cu un număr de 92 de elevi, sub directoratul doamnei învăţătoare Safta Petrini Popoiu, care a făcut parte din Comitetul de iniţiativă pentru construcţia „Școlii din deal “, aşa cum arată adresa prefecturii Judeţului Covurlui din 18 februarie 1895.

În anul şcolar 1902-1903, pe vremea când ministru era marele Spiru Haret, se menţin clasele I-V iar ca învăţători amintim pe: M. Buruiană, înv. Gh. Munteanu, înv. S. Petrotopoli, iar revizor şcolar de Covurlui era N. Nicolaescu. Timpul trece şi ajungem în anul şcolar 1913-1914 pe vremea ministrului I.G.DUCA, când populaţia şcolara aparţinând claselor I-V ajunge la 162 de elevi după cum urmează: clasa I/ 57, clasa a-II-a/24; clasa a-III-a/42, clasa a-IV-a/19, clasa a-V-a /20. Printre învăţătorii care au funcţionat în acest an amintim pe: Gheorghe Gheorghiţă, Sofia Gheorghiţă şi, nu în ultimul rând, „învăţătorul erou “CONSTANTIN A. ŞERBAN , căpitan în Regimentul 51 Infanterie, mort pentru ţară în lupta de la Răzoare, în anul 1917.

Născut înainte de 1890, Constantin A. Șerban a funcționat ca învățător la Școala Primară Micstă “„Principele Carol I” din satul Slobozia Conachi în perioada 1910-1914 după care participă la Primul Război Mondial și cade pentru țară în lupta de la Răzoare, județul Putna, în anul 1917 (Căpitan în Regimentul 51 de Infanterie). Este declarat EROU NATIONAL și apare nominalizat pe plăcuța comemorativă de la Mărășești. La “„Școala din Deal “ unde a profesat, pe coridor există o placă comemorativă cu inscripția : „ În amintirea învățătorului erou Constantin A. Șerban, Căpitan în Regimentul 51 Infanterie, mort pentru țară în lupta de la Răzoare, județul Putna in 1917”.

Dascălii care au urmat, au slujit și condus destinele acestei școli se mândresc cu asemenea acte de eroism, patriotism și îi aduc un pios omagiu și recunoștință veșnică .

În perioada primului război mondial, o parte din învăţători sunt luaţi pe front, dispare şi o parte din arhivă şi nu mai avem de unde să mai luăm date. În perioada interbelică, şcoala continuă cu clasele I-V, până la al doilea război mondial. După război, prin anii 1949-1950 apare şi clasa a-VI-a , 1950-1951 –clasa a-VII-a folosind în plus spaţii în diferite, case ale unor proprietari care au fost naţionalizate. Aceste spaţii de şcolarizare naţionalizate au fost folosite până în anul 1962 când a fost dat în folosinţă al doilea local de şcoală cu 8 clase , construit de Primărie. În această perioadă, copiii ai căror părinţi aveau posibilităţi materiale, după patru clase, au continuat studiile în oraşul Galaţi, devenind mai târziu personalităţi marcante ale judeţului aşa cum este contraamiralul Anderson Traian.

În perioada 1960-1965, când s-a construit localul nr. 2 director era învățătorul Gavrilă Nițu, absolvent al Liceului Pedagogic „C. Negri “ Galați, care păstorește școala până în anul 1965. Acesta, în perioada 1961-1966, urmează cursurile Facultății de limba și literatura română București, devenind profesor calificat. Din anul 1965 și până în anul 1980 școala este condusă de profesorul de biologie Hodină Dumitru. În această perioadă s-a pus accent pe aducerea ca învățători și profesori a foștilor elevi, având cadre didactice localnice, fără navetă, au fost obținute performanțe deosebite, Școala Slobozia Conachi fiind una din puținele școli pilot din cadrul județului Galați.

Începând din anul 1962 se trece la învățământul de 8 clase și este nevoie de construirea unui nou local de școală dotat cu patru săli de clasă, laborator de biologie, bibliotecă. După anul 1982-1983 se trece la învățământul obligatoriu de 10 ani, cuprinzând elevi din toată comuna ( Cuza-Vodă, Izvoarele, Slobozia Conachi). Acest învățământ durează până în 1989, după care se revine iar la 8 clase , așa cum avem și în prezent. După anul 1989, pe vremea ministrului Mihail Șora, foarte mulți profesori care funcționau la țară au posibilitatea să se transfere la școlile din oraș, locul lor fiind luat de absolvenți de licee (suplinitori). Școala Slobozia Conachi fiind coordonatoare, a avut și cursuri fără frecvență pentru completarea studiilor (8 clase), îndeosebi pentru toți tinerii care nu au avut posibilitatea să urmeze școala în trecut.

Învățămantul preșcolar începe să funcționeze din perioada când liceele pedagogice, pe lângă învățători au și secția de educatoare (1960). La Slobozia Conachi prima educatoare a fost Tiron Marița a cărei grupă a funcționat la Căminul Cultural. La început a fost o grupă de preșcolari, apoi două, ajungându-se în prezent la patru grupe de copii. Au mai trecut prin învățămantul preșcolar din Slobozia Conachi educatoarele: Udrea Alexandrina, Dragomir Pavelina, Crăescu Cecilia, Baniță Maricica, Sava Antoaneta (1971), Nicolau Mărioara (1972), Nica Maria (1968), Carp Valeria (1968), Nicolau Cecilia (1974), Ene Sanda (1974).

Local de grădiniță propriu nu a existat, grupele au funcționat la început în spațiu din Căminul Cultural, C.A.P și 3 grupe în școală. Abia în 2008 se construiește un local propriu.

           În ceea ce privește directorii care au condus Școala Slobozia Conachi, nu avem date/cunoștințe despre toți, dar din rândul acestora s-au remarcat, pe lângă cei menționați mai sus: învățătoarea Safta Petrini Popoiu(1892-1093-1895?), învățătorul Gavrilă Nițu (1960-1965), profesorul Hodină Dumitru(1965-1980):

  • Domnul profesor Neculau Ion - Având reale calități de manager a fost în fruntea școlii ca director mai bine de un deceniu (1980-1990,1993-1996). După ce a rânduit școala cum a știut mai bine, a preluat frâiele comunei fiind în fruntea comunitătii vreme de 10 ani, până în 2016, fiind preocupat ca fiecare realizare să aducă beneficii întregii comunități. A urmărit permanent bunăstarea și mulțumirea oamenilor din localitate.

Și-a făcut  cu pasiune meseria, a avut multă dragoste pentru copii și a văzut în fiecare un potențial; le-a îndrumat și călăuzit pașii cu multă răbdare, căldură și înțelegere. Le-a dezvăluit ani la rând tainele și frumusețea limbii române, a limbii engleze, le-a insuflat tuturor iubirea de neam și țară, de tradițiile locale, de rădăcinile strămoșești și de folclor. Disciplina, rigurozitatea și meticulozitatea domnului profesor a făcut din copiii de altădată oamenii de astăzi,buni profesioniști, iubitori de semeni.

  • Doamna profesor Mavrodin Ioana - un om de excepţie, cu mare pasiune pentru cariera didactică, crescând multe generaţii de oameni adevăraţi, oferindu-le toate condiţiile să poată creşte frumos în educaţie, cultură şi caracter.Om integru, cu o generozitate şi calităţi de nivel maxim şi rar întâlnit, profesionalism, devotament, prietenie sinceră, blândeţe, răbdare, calm, dragoste şi sensibilitate, calităţi pe care le-a demonstrat pe parcursul întregii cariere şi pe care ni le-a oferit ca exemplu demn de urmat. A fost deschizătoarea drumului prin inițierea de proiecte: Copilăria este paradisul, Dăruind, vei dobândi!, Apa – esența vieții, Eco - școala, Voinicelul etc.

(extrase din Monografia satului Slobozia Conachi, realizată de dl prof. Hodină Dumitru)