• scoala-slobozia-conachi15.jpg
  • scoala-slobozia-conachi13.jpg
  • scoala-slobozia-conachi16.jpg
  • scoala-slobozia-conachi10.jpeg
  • scoala-slobozia-conachi4.jpeg
  • scoala-slobozia-conachi2.jpeg
  • scoala-slobozia-conachi7.jpg
  • scoala-slobozia-conachi14.jpg
  • scoala-slobozia-conachi5.jpeg

                MINISTERUL EDUCAŢIEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA SLOBOZIA-CONACHI

JUDEŢUL GALAŢI

TEL/ FAX   0236824840

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Avizată în Consiliul Profesoral din data  de 17.01.2022

Aprobată în Consiliul de Administrație din data de 17.01.2022

 

OFERTA FINALĂ

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLOBOZIA CONACHI

 

Nr. crt.

Clasa

Denumirea disciplinei opționale

Numele și prenumele cadrului didactic

1

aV a

Lectura și abilitățile de viață[i]

Prof. Ciurescu Adriana

Prof. NeaguViviana

2

aVIaA/B

Lectura și abilitățile de viață

Prof. Ciurescu Adriana

Prof. NeaguViviana

3

a VII a A

Mai întâi, caracterul![ii]

Prof. Marin Soltănica

4

a VII a B

Lectura și abilitățile de viață

Prof. Ciurescu Adriana

Prof. NeaguViviana

5

A VIII a A/B

Lectura și abilitățile de viață

Prof. Ciurescu Adriana

Prof. NeaguViviana

 

Director,

Prof. FLOREA LUCICA

 

[i]Programă aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.961 din 3 mai 2012 privind aprobarea programei şcolare pentru cursul opţional Lectura şi abilităţile de viaţă

[ii]Programă aprobată prin Ordinul de ministru nr.  5664 din 28.12.2017, privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina opțională  ”Mai întâi,caracterul”, pentru ciclurile primar, respectiv, gimnazial.

Link site Casa Corpului Didactic Galați – www.ccdgalati.ro

Link canal de YouTube CCD Galați – https://www.youtube.com/channel/UC4z-KSeAYjiJzLRMl1sigjw

Link canal YouTube Lecții Virtuale CCD Galați - https://www.youtube.com/channel/UCd9GNu1kT4xbuTcKRqDdXRg

Link  pagina de facebook https://www.facebook.com/casacorpuluididactic.galati

Link site Lecții Virtuale Lectii Virtuale | Lectii video, teste si teorie pentru Matematica Fizica Chimie -  cadrele didactice pot utiliza și distribui direct în Google classroom, prin accesarea butonului „Partajați în Google classroom”, lecțiile realizate de cadrele didactice din județul Galați în proiectul Teleșcoală, proiect al Inspectoratului Școlar Județean Galați în colaborare cu Casa Corpului Didactic Galați.

Extras din Ordinul Ministerului Educației nr. 5154/30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

CAPITOLUL III
Funcţionarea consiliului de administraţie

Art. 10. - (1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori.
(2) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. Dovada motivării absenţelor se anexează la documentele şedinţei consiliului de administraţie.
(3) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia, cu respectarea prevederilor anexei la prezenta metodologie. În exercitarea atribuţiilor, consiliul de administraţie emite hotărâri.
(4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(5) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a cel puţin 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor anexei la prezenta metodologie.
(6) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform alin. (5), la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, cu respectarea anexei la prezenta metodologie, iar hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din cei prezenţi.
(7) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se adoptă cu majoritatea din numărul total al membrilor consiliului de administraţie.
(8) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret. În cazul şedinţelor desfăşurate on - line modalitatea de exercitare a votului secret va fi precizată în procedura prevăzută la alin. (17).
(9) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
(10) Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în şedinţa respectivă.
(11) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu statut de observatori. Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie.
(12) La şedinţele consiliului de administraţie este invitat obligatoriu şi reprezentantul elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă, dacă ordinea de zi prevede o problematică a acestui învăţământ. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română.
(13) La şedinţele consiliului de administraţie sunt invitaţi reprezentanţii structurilor asociative ale părinţilor din unitatea de învăţământ, dacă acestea nu au membri în componenţa organului de conducere al unităţii de învăţământ.
(14) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi.
(15) Menţiunea privind prezenţa la şedinţă şi îndeplinirea condiţiei de cvorum, discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor, modalitatea de vot şi rezultatul obţinut în urma votării, precum şi hotărârea luată se consemnează în procesul - verbal de şedinţă şi sunt asumate de participanţi prin semnătură.
(16) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de administraţie participanţi, observatorii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul - verbal încheiat cu această ocazie.
(17) Procedura de desfăşurare on - line a şedinţelor consiliului de administraţie se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar şi se aplică tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. Pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional procedura se stabileşte de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului de administraţie hotărăşte modalitatea de desfăşurare a şedinţelor consiliului de administraţie: fizic, on - line sau hibrid.

 

 Decizia de constituire a Consiliului de Administrație în anul școlar 2021-2022

 MINISTERUL EDUCAŢIEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA  SLOBOZIA-CONACHI

JUDEŢUL GALAŢI

TEL/ FAX   0236824840

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

D E C I Z I A  NR. 88/30.09.2021

privind constituirea Consiliului de Administrație în anul școlar 2021-2022

              Având în vedere:

-Hotărârea  Consiliului Profesoral din  15.09.2021 şi consemnată în registrul de procese-verbale al acestuia;

-Dispoziția  Primarului nr. 155/22.09.2021 înregistrată în unitatea școlară cu nr. 2207/24.09.2021 ;

-Hotărârea Consiliului Elevilor de numire a observatorului din partea elevilor consemnată în procesul verbal înregistrat cu nr.2258/30.09.2021;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 28/23.09.2021 pentru desemnarea reprezentanților acestuia în Consiliul de Administrație, înregistrată în unitatea școlară cu nr. 2231/28.09.2021 ;

-Adresa Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru desemnarea reprezentanților părinților în Consiliul de Administrație înregistrată cu nr. 2259/30.09.2021;

- O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

               In temeiul:

-Legii 1/2011-Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.E. nr.5154/30.09.2021 pentru aprobarea  Metodologiei- cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

-Deciziei  nr. 1633/19.08.2021 emise de ISJ Galaţi de numire în funcție a directorului

Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Slobozia Conachi

Decide:

Art.1.În anul școlar 2021-2022, începând cu data prezentei decizii, se constituie Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 comuna Slobozia Conachi,  în următoarea componenţă:

Nr

Crt.

NUMELE SI PRENUMELE

CALITATEA

1

PROF.FLOREA LUCICA

Directorul unității de învățământ

2

PROF. MARIN SOLTĂNICA TĂNȚICA

Reprezentant al cadrelor didactice

3

PROF.IN INV.PRIMAR ȘERBU CORNELIA MARIANA

Reprezentant al cadrelor didactice

4

PROF. MELINTE LOUISA GEORGETA

Reprezentant al cadrelor didactice

5

SAMOILĂ CORNEL

Reprezentant al Consiliului Local

6

BOGHEAN CRISTIANA

Reprezentant al Consiliului Local

7

STANCIU ANIȘOARA

Reprezentant al primarului

8

MANEA PETRICA ELENA

Reprezentant al părinților

9

IONIȚĂ GEORGIANA

Reprezentant al părinților

 

Prof.in inv. primar COSTIAN MARIANA

Lider sindical-fără drept de vot- S.I.P.

 

Prof.CAPȚAN SEBASTIAN

Lider sindical-fără drept de vot- SINDICAT EDUCAȚIA

 

COMAN ALEXIA

Reprezentant al elevilor din clasa a-VIII-a-fără drept de vot

 

Art. 2. Prezenta decizie se comunică persoanelor sus-menționate și se afișează la avizierul unității școlare.

Art.3. Compartimentul secretariat duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

D I R E C T O R,

PROF. FLOREA LUCICA

 

Hotărâri ale Consiliului de administrație 

hotărâri_CA_septembrie_2021_PD.pdf

hotărâri_CA_septembrie_octombrie_2021_PD.pdf

MISIUNEA

Şcoala Gimnazială nr.1 Slobozia Conachi este o școală atentă la nevoile de dezvoltare personală și profesională a elevilor săi și creează prin efort colectiv un mediu de învățare sigur, motivant și performant pentru toți elevii. Școala noastră promovează o ofertă educațională incluzivă, centrată pe dezvoltarea profesională și punerea în valoare a potențialului elevilor săi, cărora le furnizează servicii educaționale conform standardelor de calitate în educație. Ancorată în realitățile prezentului, urmărind formarea competențelor care să asigure elevilor succes în plan personal și profesional, în societatea secolului XXI, Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi propune contexte de învățare variate pentru elevii săi, în acord cu interesele acestora și îi implică constant în procesul de predare-învățare-evaluare și în cel decizional.

VIZIUNEA

Elevul pe care școala noastră îl formează este angajat în propriul proces de învățare pentru dezvoltare personală și profesională și este orientat către inițiativă și acțiune. Elevul Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi este bine pregătit profesional și emoțional pentru a face față cu succes cerințelor pieței muncii și provocărilor sociale și deține un bagaj solid de cunoștințe, atitudini și abilități, norme și valori morale.